face      insta     

UBYTOVACIE PODMIENKY

Ubytovacie podmienky vo wellness hoteli Thermal***

1) Hotelovú izbu je možné obsadiť v deň príchodu na pobyt po 14:00 hod. Prihlásiť sa na pobyt je potrebné na recepcii hotela najneskôr do 18:00 hod. V prípade, že hosť nenahlási neskorý príchod /príchod po 18:00 hod. (VADAŠ s.r.o/ďalej len ubytovateľ/ si vyhradzuje právo izbu predať z dôvodu nenastúpenia na pobyt.

2) Izbu treba uvoľniť v deň odchodu do 10.00 hod. Hosť je povinný sa odhlásiť pri odchode na recepcii. Hotel ponúka možnosť neskorého odchodu (okrem termínov 1.5.-30.9.). Táto služba je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka. Hotel môže v prípade nenahláseného neskorého odchodu hosťa z izby /po 10:00hod./ účtovať poplatok vo výške 100%- z ceny ubytovania na osobu/noc. Nárok na ubytovanie na ďalšiu noc po úhrade poplatku/sankcie hosťovi neprináleží.

3) Vstup na termálne kúpalisko a krytú plaváreň /podla aktuálnych otváracích hodín/ v deň odchodu je možný po odhlásení sa na recepcii hotela a uhradení prípadných nedoplatkov/účtov danej izby. Následne recepčná znovuaktivuje čipovú/vstupnú kartu hosťa.

4) Cena ubytovania zahŕňa aj daň za ubytovanie pre mesto Štúrovo /rekreačný poplatok/, DPH a gratis raňajky.

5) Hostia majú nárok na nasledovné bezplatné služby: vstup do wellness centra ***) (okrem dňa odchodu, v deň príchodu po 14:00 hod.), vstup do vonkajšieho areálu kúpaliska ***) resp. vstup do krytej plavárne a do sauny, taktiež ranné plávanie ***) podľa otváracej doby kúpaliska a krytej plavárne/sauny/, uvedenej na webovej stránke : www.vadas.sk, parkovanie pred hotelom na nestráženom parkovisku***) , 1 slnečník + 2 lehátka na 1 izbu/apartmán na každý deň pobytu okrem dňa príchodu, WIFI. Slnečníky sú neprenosné, fixné, umiestnené na ubytovateľom vopred určenom mieste. Ich zámena nie je možná.

6) Za poplatok 7 € / auto / noc si hosť môže doobjednať strážené parkovisko, taktiež stravu v hotelovej reštaurácii /obed, večera/ za aktuálnu cenu uvedenú na webovej stránke ubytovateľa.

7) Otváracia doba reštaurácie: denne 07:00 – 21.00

Podávanie raňajok: 07:00 - 10.00 ( v reštaurácii na prízemí ) ***) formou švédskych stolov*

Podávanie obedov: 12:00 - 15:00 (v reštaurácii na prízemí ) ***) formou bufetových stolov*

Podávanie večere: 18:00 - 20:00 ( v reštaurácii na prízemí ) ***) formou švédskych stolov*

*V prípade celkového počtu ubytovaných hostí nad 12 rokov na hoteli do 10 osôb je strava servírovaná.

8) Záloha za čipové karty 2 Eur/kus, počas letnej sezóny / sa účtuje /na faktúre vopred, alebo pri nástupe/ za každú aktivovanú čipovú kartu. Čipová vstupná karta sa aktivuje každej osobe od dovŕšených 3 rokov. Na konci pobytu po odovzdaní čipových kariet v automate na vrátenie ubytovacích kariet /na zadnej stene hlavnej recepcie/ sa záloha vráti v hotovosti. Čipové karty je nutné vrátiť najneskôr do 3dní po skončení pobytu. V opačnom prípade nárok na vrátenie zaplatenej zálohy zaniká.

9) V prípade záujmu o ubytovanie bez nároku na lôžko nad rámec uvedenej kapacity izby sa platí pre osobu od 3 do 11,99 rokov 12 €, nad 12 rokov 20 € / osoba / noc.

10) Do ubytovacích zariadení VADAŠ s.r.o. JE ZAKÁZANÉ vodenie akýchkoľvek zvierat (psy, mačky, atď.). V prípade porušenia tohoto zákazu, si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu hosťa bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.

11) Hosť je povinný vopred uhradiť zálohu vo fakturovanej výške najneskôr v lehote splatnosti uvedenej na faktúre vystavenej poskytovateľom. V prípade, že túto povinnosť nesplní, poskytovateľ to bude považovať za nezáujem o dohodnuté ubytovanie t.j. zrušenie rezervácie.Pri úhrade platieb bankovým prevodom všetky bankové poplatky hradí hosť. Prípadné rozdiely vzniknuté z prepočtu kurzov sa vysporiadajú pri nástupe na pobyt.

12) Zrušenie objednávky po zaplatení prvej zálohy podlieha storno poplatku:

- pri zrušení objednávky 60 dní a viac pred nástupným termínom 10% z hodnoty ubytovania

- pri zrušení objednávky 15-59 dní pred nástupným termínom 30% z hodnoty ubytovania

- pri zrušení objednávky 03-14 dní pred nástupným termínom 50% z hodnoty ubytovania

- pri zrušení objednávky do 3 dní pred nástupným termínom 100% z hodnoty ubytovania

- pri zrušení objednávky z dôvodu: choroby, úmrtia v rodine, hospitalizácie v nemocnici

atď. po predložení potvrdenia od lekára 10% z hodnoty ubytovania

Dobropisovanú sumu vráti VADAŠ s.r.o hosťovi prevodom na bankový účet, alebo poštovou poukážkou a nie v hotovosti.

13) Pri rezervácii hosť obdrží "Potvrdenie rezervácie" s uvedením potrebných údajov a objednaných služieb /hosť sa týmto potvrdením hlási na ubytovanie/. Obdrží zároveň aj „Prihlášku na pobyt“, ktorú prosíme pred nástupom na ubytovanie zaslať spolu s údajmi hotelovej recepcii. Ak mu bola vystavená faktúra na úhradu zálohy pošle príslušnej recepcii aj avízo o úhrade požadovanej hodnoty. Nejasnosti/nezhody v potvrdení o prijatí rezervácie rieši hosť /písomne/ v dostatočnom predstihu pred dátumom nástupu na ubytovanie s recepciou hotela,ktorá mu opravené potvrdenie opätovne zašle.

14) Hosť ručí za škody, ktoré ubytovateľovi spôsobil počas svojho pobytu. Vzniknuté škody ubytovateľovi uhradí v plnej výške pri odhlásení.

15) Nájdené veci sa hosťovi zasielajú poštou na základe písomnej žiadosti, pričom hosť hradí všetky náklady s tým spojené. Nájdené veci sa uskladňujú v hoteli po dobu 1 mesiaca.

16) Pobyt hostí v hoteli a v areáli poskytovateľ ďalej upravuje Ubytovací poriadok a Návštevný poriadok, ktorý je pre hotelových hostí záväzný bez výnimky.

17) Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných podmienok ubytovania boli alebo sa stali neúčinnými či neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť či platnosť ostatných ustanovení.

18) Poskytovateľ neručí za prípadné úrazy počas pobytu, len v prípadoch, ak by poskytovateľ konal hrubo nedbanlivo alebo úmyselne.

19) Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý je riadne prihlásený a zapísaný do ubytovacieho systému s požadovanými údajmi. K prihláseniu je hosť povinný predložiť recepčnej platný doklad / OP, Pas, alebo vodičský preukaz/ v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Poskytnutím osobných údajov dáva hosť súhlas k ich spracúvaniu v databáze a v informačnom systéme spoločnosti. K zabezpečeniu ochrany osobných údajov ubytovávaných klientov má spoločnosť Vadaš s.r.o. Štúrovo spracovanú bezpečnostnú dokumentáciu, s osobnými údajmi pracujú osoby poučené v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

20) Každá ubytovaná osoba, ktorá nie je občanom SR je povinná v zmysle zákona o pobyte cudzincov v platnom znení, poskytnúť potrebné údaje na vyplnennie tlačiva " Hlásenie pobytu" pre cudzineckú políciu. Hosť je povinný uviesť údaje pravdivo a úplne.

21) Hotel je oprávnený požadovať od hosťa úhradu ad-hoc pobytu pri nástupe. Pri rezervácii vopred je oprávnený požadovať zálohovú platbu až do výšky 100% z hodnoty rezervácie.

22) V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. musí hosť dodržiavať nočný pokoj, v opačnom prípade si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie /bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.

23) Za hotovosť a cenné veci zodpovedá hotel iba v tom prípade, ak sú uložené v hotelovom trezore.

24) Objednávateľ doručením rezervácie na recepciu, zaplatením zálohy za pobyt alebo ubytovaním sa v hoteli potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky známe a s ich obsahom súhlasí.

***) potrebný platný ubytovací preukaz/čipová karta

Novinky - Aktuality

  • 1