Kontaktujte nás: info@vadas.sk

face    insta     goo     twit

UBYTOVACIE PODMIENKY

Ubytovacie podmienky v autokempe

Všeobecné podmienky ubytovania v ATC Vadaš s.r.o

Ubytovateľ = Vadaš s.r.o
Autokemp = ATC
Areál termálneho kúpaliska = Vadaš Thermal Resort

1, Vchod do autokempu je cez bránu Delfín. Areál autokempu sa nachádza na ľavej strane / trávnatá plocha za vchodom do areálu / v prípade zmeny naviguje strážna služba/. Hosť bez povolenia nie je oprávnený stanovať/prenocovať na inom mieste ako je vyhradené. Hostia prichádzajúci na ubytovanie s obytným prívesom, karavanom majú vyhradené miesta/číslované parcely kde môžu svoj karavan , obytný príves zaparkovať /len mimo trávnatej plochy !/. Na trávnatú plochu je možné parkovať s obytným prívesom alebo karavanom len v prípade výnimky udelenej ubytovateľom. Parkovanie /za poplatok/ je možné len na vyhradenom parkovisku = mimo trávnatej plochy /neplatí pre hostí, ktorí si zaplatia pobyt na vyznačenej parcele/.

2, Vstupné čipové karty sa vybavujú na príslušnej recepcii pre stanovanie - vedľa hotela Thermal / po uzatvorení recepcie pre stanovanie sa vstup vybavuje na recepcii hoteli Thermal – vstup do ATC je možný max. do 20:00hod. daného dňa/ na hotelovej recepcii sú uprednostnení hostia hotela Thermal/. Prosíme o trpezlivosť!

3, Nástup na ubytovanie na vyznačené parcely /s karavanom alebo obytným prívesom/ je možný LEN od 12:00hod.

4, V deň odchodu je nutné uvoľniť parcelu/miesto do 11:00hod. Následne je možné auto zaparkovať na spoločnom parkovisku pred areálom kúpaliska a vstup s čipovými kartami je možný až do zatvorenia kúpaliska. V prípade, že si želáte pobyt predĺžiť je nutné tak urobiť do 10:00hod v daný deň aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam počas kontroly oprávnenosti pobytu v areáli Vadaš s.r.o. strážnou službou a aby ste mali možnosť svoje vozidlo ešte zaparkovať na spoločnom parkovisku pre všetkých hostí pred areálom kúpaliska. Pobyt sa predžuje LEN na príslušnej recepcii /vedľa hotela/ aj v prípade, že prvotný príchod bol riešený/vybavovaný v neskorších hodinách na hotelovej recepcii.

4a, Pokuta za neoprávnený pobyt v areáli ATC
V prípade nepredĺženia pobytu do 10.00 hod. a neopustenia parcely do 11.00 hod. bude Vám účtovaná pokuta za neoprávnený pobyt v autokempe vo výške 50 EUR následne ste povinní areál opustiť.

V prípade zistenia neoprávneného pobytu v autokempe na trávnatej ploche Vám bude účtovaná suma za neuhradenú noc a zároveň Vám bude účtovaná aj pokuta vo výške 20 EUR následne ste povinní areál opustiť.

5, Rezervácia miesta vopred do ATC nie je možná.

6, Cena za ubytovanie zahŕňa: ubytovanie v ATC, daň za ubytovanie. Pre hostí je GRATIS vstup na termálne kúpalisko/vonkajší bazénový areál v rámci otváracích hodín kúpaliska/ a WIFI.

7, Prosíme vyložiť na viditeľné miesto / stan/karavan/auto/motorku.../ ústrižok s údajmi, ktorý ste dostali na recepcii aby ste ním vedeli preukázať oprávnenosť pobytu v areáli v prípade pravidelnej kontroly vykonávanej strážnou službou.

8, Pri nástupe sa účtuje záloha za čipové karty 2eur/ks pre osoby od dovŕšených 3 rokov. Táto záloha sa po odovzdaní čipových kariet vráti späť v hotovosti. Čipové karty za účelom vrátenia zálohy prosíme odovzdať v deň odchodu v automate na to určenom.

9, Do ubytovacích zariadení JE ZAKÁZANÉ vodenie akýchkoľvek zvierat /psy, mačky, atď/. V prípade porušenia tohoto zákazu si poskytovateľ vyhradzuje právo na okamžité skončenie pobytu bez nároku na odškodnenie / bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty rezervácie/.

10, Zrušenie pobytu v ATC Vadaš s.r.o podlieha 100% - nému stornopoplatku po uhradení na recepcii. Možnosť 10% -ného stornopoplatku je len v prípade skrátenia alebo zrušenia pobytu zo zdravotných dôvodov preukázaných potvrdením od lekára. Hodnota sa v tomto prípade vráti dobropisom na účet hosťa, nie v hotovosti na recepcii.

11, Hostia ATC sú povinný dodržiavať podmienky ubytovania a nočný kľud /22:00 – 7:00/. V opačnom prípade môžu byť vylúčení z areálu ATC strážnou službou Vadaš s.r.o bez nároku na vrátenie neodbývanej hodnoty pobytu.

12. Hosť narába so zariadením ubytovateľa, tak aby ich nepoškodzoval a neblokoval ich využitie pre ostatných hostí. Hosť ručí za škody spôsobené nedbanlivosťou počas pobytu ubytovateľovi / Vadaš s.r.o. / a je povinný ich nahlásiť a uhradiť bezodkladne na príslušnej recepcii.

13. Pre hostí platia všeobecné podmienky ubytovania súbežne s iným platnými internými predpismy vzťahujúcimi sa na ubytovanie tohoto typu a predpismi vzťahujúcimi sa na pobyt vo Vadaš Thermal Resorte. Platnosť jedného z predpisov neovplyvňuje platnosť ostatných aktuálne platných predpisov/podmienok.

14, Podmienky vyložené na viditeľnom mieste / napr. recepcia, vstup do areálu , webová stránka ubytovateľa/ hosť prijíma a zaväzuje sa dodržať uhradením poplatku za ubytovanie. Ich neznalosť hosťa neospravedlňuje v prípade ich porušenia. Hosť je povinný informovať sa vopred o podmienkach ubytovania v areáli ATC Vadaš s.r.o..

15, Veci nájdené v areáli ATC sa nezbierajú a neuskladňujú.


Platnosť od : 29.6.2016